Hirdetés

tortenelem.lap.hu / Magyar történelem I.

Magyar történelem I.

Uráli őshaza az, amelyben az uráli alapnyelvet beszélő népesség élt. Gondolataink a következő definícióra épülnek: Uráli őshaza az, amelyben az uráli alapnyelvet beszélő népesség élt. Miért keressük az uráli őshazát? Sajnovics Jánosnál szerepel először az a feltevés, hogy a magyar, a finn és a lapp nyelv rokonsága azzal magyarázható, hogy ezek a népek egy hajdani nagy nép leszármazottai. Ahol ez az ősnép élt, az az őshaza. Az uráli népek őshazájának kutatását nyelvészek kezdték a múlt században. A kérdést úgy tették fel, hogy hol volt ez a feltételezett őshaza. Ez a fajta kérdésfeltevés máig jellemző a kutatásra. Az elsődleges probléma mindig is az őshaza helyének meghatározása volt. Az őshaza körüli egyéb problémákra kevesebb figyelmet fordítottak.

A finnugor és szamojéd népek története Gondolataink a következő definícióra épülnek: Uráli őshaza az, amelyben az uráli alapnyelvet beszélő népesség élt. Miért keressük az uráli őshazát? Sajnovics Jánosnál szerepel először az a feltevés, hogy a magyar, a finn és a lapp nyelv rokonsága azzal magyarázható, hogy ezek a népek egy hajdani nagy nép leszármazottai. Ahol ez az ősnép élt, az az őshaza. Az uráli népek őshazájának kutatását nyelvészek kezdték a múlt században. A kérdést úgy tették fel, hogy hol volt ez a feltételezett őshaza. Ez a fajta kérdésfeltevés máig jellemző a kutatásra. Az elsődleges probléma mindig is az őshaza helyének meghatározása volt. Az őshaza körüli egyéb problémákra kevesebb figyelmet fordítottak.

Az innen még hiányzó fejezeteket keresd a régi helyen: http://finnugor.elte.hu/tortenelem/index.htm Az uráli (finnugor és szamojéd) nyelvek családfája Hol élnek, hányan vannak? Kutatástörténet Az uráli népek őstörténetéről Az uráli népek régészetéről Történeti források A finnektől a szamojédokig * Az uráli (finnugor és szamojéd) nyelvek családfája * Kutatástörténet * Az uráli népek őstörténetéről * Az uráli népek régészeti emlékei * Történeti források * Hol élnek, hányan vannak? * Az egyes népek történetéről

Magyarok a steppén. Magyarok és elődeik, I. Napjainkban szemlélõi vagyunk egy nagy múltra visszatekintõ nézet, a kettõs vagy többszörös honfoglalás elmélete megelevenedésének. Ennek az elméletnek a lényege az, hogy a magyar nép nem a 895-i honfoglalás alkalmával költözött a Kárpát-medencébe, hanem már ezt megelõzõen, egy keletrõl jött népvándorlás során. Abban a tekintetben megoszlik az új nézetet valló kutatók véleménye, hogy egy vagy több korábbi honfoglalást kell-e feltételezni, és hogy mely alkalommal költözött be az a finnugor alapnépesség, amelyet Árpád a honfoglaláskor itt talál.

HERWIG WOLFRAM: Magyarok, frankok, bajorok A 9. századi frank-bajor Ostland ('keleti tartomány') már pusztán hatalmas kiterjedése miatt is különbözött a 10. és a későbbi századok bajor dunai grófságától, vagyis Ausztriától. A frank-bajor határgrófok prefektúrája, amely elvileg egyúttal Morvaország felügyeletét is ellátta, 900 körül, azaz a magyarok pannóniai letelepedésének idején esett szét. A szász császárok uralkodása alatt csak a nyugati területeken, a Karintiai Hercegségben és a Babenbergek grófságában sikerült újfent helyreállítani. Mit is jelentett Pannónia abban az időben, amikor a magyar nép elfoglalta? A kora középkori geográfusok többféle, egymásnak sokszor ellentmondó hagyományt dolgoztak fel, amelyek különböző időszakokból származtak. A korabeli földrajztudósok számára Pannonia nem volt több, mint a Dráva és a Száva között elterülő ország. A 9. századi frank és különösen a bajor geográfusok ezzel szemben a Dráva és a Duna között főképp a régi római provinciá(ka)t jelzik, miközben a mai Budapesttől északra található Dunakanyarról megfeledkeznek, s a Dráváról azt gondolják, hogy délről folyik északra.

OHANNES FRIED: Adalbert és Magyarország A legendák és a hagyomány szerint Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot. Az esztergomi katedrális díszkapuja, a Porta Speciosa feletti timpanon felirata szerint - mely 1190/96-ból származik, de visszavezet a 11. századba - az Istenanya Szent Adalbertre, az érseki dóm patrónusára és mártírjára bízta a lelki ügyek őrzését. S miért éppen Szent Adalbert lett a kiválasztott, miért az ő kultusza terjedt el Magyarországon?

DUSAN TRESTIK: Csehek és magyarok

Kordé Zoltán, A székelyek eredete A székelykérdés története Székelyudvarhely 1991 Múzeumi Füzetek 4. A sorozat szerkesztői: Zepeczaner Jenő (felelős szerkesztő) Hermann Gusztáv Mihály Veres Péter Bíró Gábor (grafikai szerkesztő) Kiadja a Haáz Rezső Kulturális Egyesület és az INFOPRESS Rt A kötet megjelenéséhez hozzájárult a székelyudvarhelyi FAMOS Rt. és az IKOS CONF Kft.

A sztyeppe népei közé tartoznak a kunok is. Mivel kevésbé voltak harciasak, mint a besenyők vagy a tatárok, kevesebb ismeretünk van róluk. Mikor és hogyan érkeztek Magyarország területére, hogyan fogadta őket az itteni lakosság? - kiderül következtő cikkünkből.

Kevés ország kevés kiadója üdvözölheti azzal az olvasóit, hogy ezer esztendő törvényalkotásának gyümölcseit teszi elérhetővé a számukra digitális formában. Még kevesebb azoknak a száma, ha van ilyen egyáltalán, amelyek ezt az interneten keresztül teszik, térítésmentesen, elvileg bárki számára szabadon hozzáférhetően.

400 éve vette kezdetét a Bocskai szabadságharc, Az Álmosdi csatában a Bocskai oldalára állt hajdúk először mértek vereséget a Habsburg csapatokra.

A karlócai béke, amint az újonnan feltárt vagy számba vett források alapján kitűnik, egyetemes nagyságrendű fejlemény volt, fordulatot jelentett az európai stabilitásért folyó küzdelemben, és gyökeres változást hozott Magyarország történetében. A békekötés kultúrájával foglalkozó vizsgálatok megállapították: a törökök visszaszorítására irányuló, Európa minden gazdasági, szervezésbeli erejét megmozgató vállalkozás résztvevői – különböző érdekek szerint – már a fegyverrántás pillanatában számoltak a béke nyereségeivel.

1848-49. hadi események, kronológia

A szőregi csata 1849. augusztus 5.

A címer egyedi, nemzeti, a történelmi hagyományokban gyökerező, összetett jelkép, ami a nyugati keresztény civilizáció, a lovagi kultúra szülötte. Vizsgálatával a heraldika foglalkozik. A címerek nemcsak elvont jelképek, hanem az élet minden területén felbukkanak: ábrázolják őket kódexek lapján, kőfaragványokon, kályhacsempén, pecséten, ékszeren, zászlón, plakáton, kitüntetésen, étkészleten, huszárcsákón vagy leggyakrabban pénzen. A lovagi tornák résztvevőit sisakdíszük, címeres pajzsuk segítségével különböztetik meg, a csaták után a halottakat címerük alapján azonosítják.

A 14. század végére lett valós veszély Európában a török terjeszkedés. 1389-ben a rigómezei csatában a törökök szétverték a balkáni népek egyesített erőit, s hatalmukat kiterjesztették egészen az Al-Dunáig. A 15. század első felében megerősítették balkáni hódításaikat. A század 30-as éveiben a Délvidéken is egyre gyakrabban jelentek meg fosztogató, rabló csapataik. A török elleni harcokban ekkor csak Hunyadi János győzelmei hoztak fordulatot. 1456-ban megvédte Nándorfehérvárt, Magyarország kulcsát II. Mohamed ostromától. Ez a győzelem 70 évnyi haladékot szerzett Magyarországnak.

A magyarság története Kimmerek, szkíták, szarmaták Bár Belső-Ázsia történetét ajánlatos mindig a keleti felén kezdeni s úgy haladni nyugati irányban, hiszen ezt az irányt követték a gyakori népvándorlási hullámok is, most a legelején mégis kivételt teszünk, pusztán gyakorlati okokból, mivel az írott források itt előbb szólaltak meg, mint keleten. Az itt tárgyalandó kimmerekkel és szkítákkal egy időben Kelet-Belső-Ázsia és Közép-Ázsia történetéről szinte semmilyen írott forrással nem rendelkezünk.

Magyar és idegen nyelvű tanulmányok a szabirok történetéről. Őstörténeti kutatásaim közben, az emberiség legrégibb írott történetét vizsgálva fontos megállapításra jutottam. A múlt század elején és közepén a régészek, nyelvészek és történészek megemlékeznek egy népről, mely már jó néhány ezer évvel a sumirok megjelenése előtt Mezopotámiában élt. Ez a nép a su-subar, vagyis a szabir népcsoport.

1526-ban elsüllyedt kincses hajók sorsával foglalkozik,képekkel,sok leletanyaggal. Harsányi Zoltán vagyok,természetet és történelmet szeretö ember. Nagyon érdekel a Dunakanyar történelme,és rejtélyes vadregényes tája. Barátaimmal sokat sátorozunk Dömös környékén,élvezve jó idöben a táj szépségét,jó levegöjét,és lakosainak vendégszeretetét. Észrevettem hogy apadásnál nagyon sok cseréptöredéket,vasszegeket,iszkábaszegeket,és cseréppipákat lehet találni. Ahogy a víz mozog,mindig sodor valami érdekes dolgot a partra.Ezt az oldalt is azért hoztam létre,hogy bemutassam az általam lelt tárgyakat,és felhívjam régészeink,és a történelmünket kedvelö emberek figyelmét erre a páratlan lelöhelyre. Már több mint 130 darab különbözö korból származó iszkábaszeget találtam egy 100 méteres szakaszon. Ennyi iszkábaszeget egy helyen sehol sem találtak régészeink. Nem állitom hogy biztosan Mária királyné kincses hajóiból származik minden darab,de amikor a kezemben tartom,elgondolkozom rajta.

Régi magyar regék és mondák hanganyaga letöltási lehetőséggel.

A hunok eredetéről régóta folyik a vita a történészek között. A ma élő emberek többsége úgy tudja, hogy a hunok Ázsiából vándoroltak be Európába, hogy leigázzák azt. Attila, a vezérük pedig egy szörnyű, vérengző fenevad volt. Érdekes, hogy országunk rövidítése HUN. És azt sem mindenki tudja talán, hogy mongolul a hun szó embert jelent.

Az Avarok, nomád népek és a 6-8 században erős birodalmat irányítottak a Kárpát Medencéből. Ez az oldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és tematikusan rendezve bemutassa, az ezzel a néppel foglalkozó legjobb weboldalakat.

Római emlékek hazánk területéről, Ripa Pannonica, Limes Kongresszusok, római utak, maradványok linkjei, leírásai. Római emlékek kutatói, régészet. A római kor bemutatása, tárgyi emlékek, történelem. Arrabona, Gorsium, Mursella, Scarbantia, Savaria, Valcum, Solva, Sopianae, Ad Flexum, Lussonium, Lovia, Intercisa.

A keresztény Magyarország alapító királyi családja. Ez az oldal azért jött létre, hogy összegyűjtse és tematikusan rendezve bemutassa a témával foglalkozó legjobb weboldalakat. Kellemes böngészést kívánok!

A katalógus a 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit dolgozza fel a linkeken keresztül. Ezenkívül az akkori európai történelmi helyzetet, az aradi vértanúkat, a Batthyány kormányt, Petőfit, a fontosabb csatákat bemutató linkeket is talál az érdeklődő, egészen az 1867-es Kiegyezésig. Megemlékezések, aktualitások, ’48-as versek, játékos tanulás gyerekeknek a forradalomról.

1568. január 6-13 között megtartott Tordai Országgyűlés törvénybe iktatta és kimondta a világon először a lelkiismereti és vallásszabadságot. Mindez egy olyan korban, évben történt, amikor Európa szerte tombolt a háború, a vallási elnyomás. Ám a kis Erdélyi Fejedelemségben szabadságot hirdettek a lélek számára. Az események zajlottak, emberek születtek és haltak meg.

A pálos rend bemutatása, története. Pálosok Magyarországon, a Paulaner sör, pálos építészet, pálos kolostorok. Remete Szent Pál, Boldog Özséb, női pálos rend, helyszínek, Márianosztra, külföldi oldalak. Pálos kolostorutak, kirándulások.

Az Erdélyi Fejedelemség a 16. század közepétől a 17. század végéig Erdély területén fennálló állam volt, amelynek története a magyar történelem fontos részét képezi. A fejedelemség a mohácsi csatavesztést követő kettős királyválasztás következményeként jött létre. Az Oszmán Birodalom által támogatott Keleti Magyar Királyságból alakult ki 1570 végén.

A Magyar Televízió 46 részes ismeretterjesztő sorozata. A nagyívű sorozat feldolgozza Magyarország történetét a Honfoglalástól a XX. század végéig. A filmsorozat Nagy György műsorvezetésével és történész szakértők közreműködésével készült. A sorozat hasznos az iskolásoknak, érettségire készülőknek, akik így érdekesebb módon, szórakozva tanulhatják a történelmet.

Hirdetés
Meghatározás:

Magyar történelem bemutatása, írások, cikkek, tanulmányok, weboldalak a magyarságról, Magyarországról.

Magyar történelem bemutatása, írások, cikkek, tanulmányok, weboldalak a magyarságról, Magyarországról.

Szponzorált hirdetések

Ön azt választotta, hogy az alábbi linkhez hibajelzést küld a lap.hu oldal szerkesztőjének. Kérjük, írja meg a szerkesztőnek a megjegyzés mezőbe, hogy miért találja a lenti linket hibásnak, illetve adja meg e-mail címét, hogy az észrevételére reagálhassunk!

Hibás link:
Hibás URL:
Hibás link doboza: Magyar történelem I.
Név:
 
E-mail cím:
 
Megjegyzés:
Biztonsági kód:
 
Mégsem  Elküldés